Crelan

Wettelijke info

Wettelijke info

In het kader van onze informatieverplichtingen vastgelegd in de Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, delen wij u onderstaande informatie mee:

Ons kantoor

Versmissen, Janssens & Partners

 • Adres: Gravin Elisabethlaan 7, 2320 Hoogstraten

 • Telefoonnummer: 033143788

 • E-mail: info@versmissenjanssens.be

 • KBO: 0427924606

 • RPR: Turnhout

 • Bankrekening: IBAN BE10 8508 5326 1104 BIC NICA BE BB

Verzekeringsmakelaar ingeschreven onder KBO-nummer 0427924606 in het register van de verzekeringstussenpersonen bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel (www.fsma.be).

Voor de voorwaarden van de aangeboden producten van onze partnermaatschappijen verwijzen we naar de pagina documenten of de websites van onze partners.

Onze verloning

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

Een inbreuk melden

De regels rond Whistleblowing zijn bedoeld om personen te beschermen wanneer ze ernstige inbreuken melden, die schade toebrengen of kunnen toebrengen aan het algemeen belang en aan onze reputatie
Wanneer personen een dergelijke inbreuk willen melden, kunnen ze dit doen met een garantie van 100% confidentialiteit, zonder angst voor nadelige gevolgen.
Deze regels werden aangepast naar aanleiding van de wijziging binnen de Belgische wetgeving, gebaseerd op de Europese ‘Whistleblowing’ Richtlijn.

Voor welke inbreuken of misbruiken is dit van toepassing?

De inbreuken kunnen op de volgende gebieden van toepassing zijn

 • financiële diensten, producten en markten

  • Elke mogelijke of feitelijke inbreuk op de wet- en regelgeving waarop de FSMA  toezicht houdt (zoals correcte, duidelijke en volledige informatie aan de klanten, belangenconflicten, …)

 • voorkomen van witwassen van geld en financiering van terrorisme

 • consumentenbescherming

 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens

 • overheidsopdrachten

 • bestrijding van belastingfraude

 • sociale fraudebestrijding

 • de regels met betrekking tot marktmisbruik en concurrentie

Het kan hierbij gaan over:

 • Inbreuken die al hebben plaatsgevonden;

 • Inbreuken die (waarschijnlijk) plaats zullen vinden;

 • Handelingen of verzuim die kunnen beschouwd worden als inbreuken;

Wie kan een inbreuk melden en is beschermd in geval van melding?

 • Personen die informatie hebben verkregen over inbreuken in een werk-gerelateerde context

  • Werknemers

  • Zelfstandigen die voor de onderneming werken (consultants, freelancers)

  • Aandeelhouders en personen die behoren tot de bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van een onderneming, met inbegrip van niet-uitvoerende leden, evenals vrijwilligers en betaalde of onbetaalde stagiairs

  • Eenieder die werkt onder toezicht en leiding van aannemers, onderaannemers en leveranciers

  • Ex-werknemers

  • Toekomstige werknemers die het misbruik tijdens het rekruteringsproces hebben opgemerkt

  • Ook mensen, geconnecteerd met de melder, die eventuele nadelige gevolgen vrezen, zijn beschermd.

 • Wanneer de informatie over een inbreuk buiten de werkrelatie valt is dit beleid ook van toepassing op personen die overtredingen van de regels melden

  • met betrekking tot financiële diensten, producten en markten en

  • over het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

Als na het onderzoek blijkt dat opzettelijk valse informatie is gemeld of openbaar gemaakt dan kan dit aanleiding geven tot vervolging van de melder overeenkomstig het Wetboek van Strafrecht. 

Geheimhouding van de identiteit van de melder en bescherming van de persoonsgegevens

De verwerking en bewaring van persoonsgegevens van de personen betrokken bij de behandeling van een melding gebeuren in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens.

Hoe kan je een inbreuk aangeven?

Dit kan via:

Meer informatie?

Het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens is het centraal informatiepunt inzake de bescherming van de melders. 

https://federaalinstituutmensenrechten.be/nl

Heeft u een klacht?

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons op kantoor. Klachten over onze verzekeringsbemiddeling  kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeussquare 35, 1000 Brussel (www.ombudsman-insurance.be) of te bereiken op tel 02/547 58 71 of fax 02/547 59 75 of op info@ombudsman-insurance.be.

Bevoegde toezichthoudende autoriteit binnen de FOD Economie:
Algemene Directie Economische Inspectie, Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel, tel.: 02/277.54.84, https://meldpunt.belgie.be/

Klachten over bemiddeling inzake kredieten kunnen ingediend worden bij OMBUDSFIN – Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II – Koning Albert II-laan 8, bus 2, B-1000 Brussel
Tel.: +32 2 545 77 70 Fax: +32 2 545 77 79, E-mail: ombudsman@ombudsfin.be, Website: www.ombudsfin.be

Versmissen Janssens & Partners

logo

M: info@versmissenjanssens.be
T: +3233143788
Gravin Elisabethlaan 7
2320 Hoogstraten
België

Waar jij van houdt, verzekeren wij

Volg ons:

Gratis belasting-aangifte

  Bekijk service